STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam: WildStarFanHolland  afgekort WSFH (hierna te noemen de vereniging).
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente waar deze akte is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel.
3. De vereniging kent een nationaal karakter en leden komen uit alle delen van Nederland.
4. De vereniging maakt gebruik van een website en forum op het internet om met haar leden te communiceren.
5. De vereniging heeft geen vaste ontmoetingsplaats of zetel waar de leden samen komen.

Doel

Artikel 2

1. Om bezitters van een Yamaha Star-motor te verenigen en een platform te bieden waar men elkaar kan ontmoeten en ervaringen/kennis met elkaar te delen;
2. De Yamaha Star-motoren te promoten als een prettige en veilige hobby waar iedereen van moet kunnen genieten door verantwoord motorrijden;
3. Het imago van motorrijden in algemene zin te promoten door betrokkenheid en respect te tonen in algemene moto gerelateerde discussies en activiteiten voor goede doelen.
4. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 1. het exploiteren van een Website waarop leden in een besloten forum ervaringen, kennis en informatie kunnen uitwisselen en waar belangstellenden informatie kunnen vinden omtrent de vereniging.
 2. het organiseren van toertochten en andere (meerdaagse) evenementen in binnen- en buitenland.

Duur

Artikel 3

1. De vereniging met beperkte aansprakelijkheid is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar (1-11 t/m 31-10), met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting d.d. 1 november 2017.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur (ledenadministratie) hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten en voldaan hebben aan de financiële verplichtingen door de betaling van  inschrijfgeld en contributie.
2. Toegelaten leden worden hiervan schriftelijk, per email op de hoogte gesteld. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap is men gebonden aan de regels zoals vastgesteld in de statuten en in het huishoudelijk reglement (incl. regels m.b.t. toertochten) en regels m.b.t. het voeren van een WSFH rugbadge.
3. Leden hebben toegang tot het afgeschermde deel van Website en forum.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
5. Leden kunnen deelnemen aan toertochten en/of (meerdaagse)evenementen welke worden georganiseerd door de vereniging.
6. Deelname aan deze toertochten en/of evenementen geschiedt op vrijwillige basis, op persoonlijke titel en geheel op en voor eigen risico. De vereniging en haar bestuurders zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die eventueel door de leden geleden wordt i.v.m. deelname aan toertochten en/of (meerdaagse)evenementen.

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt:
 1. door opzegging door het lid;
 2. door opzegging door de vereniging;
 3. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk gedurende het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur (ledenadministratie). Het lidmaatschap kan onmiddellijk beëindigd worden:
 1. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
 3. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
 1. wanneer een lid na daartoe te zijn aangemaand op 1 februari niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
 2. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
4. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zich gevaarlijk of onverantwoordelijk gedraagt tijdens (meerdaagse) evenementen en/of toertochten of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs / Sponsoring

Artikel 6

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Een donateur is geen lid van de vereniging. In tegenstelling tot de leden heeft de donateur geen recht op gebruik van de faciliteiten van de vereniging. .
3. Sponsors zijn zij, die door het bestuur als sponsor zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd de sponsoring door schriftelijke opzegging te beëindigen.
4. Sponsoring kan plaatsvinden door een geldelijke bijdrage of bijdrage in natura ten bate van de vereniging.
5. Een sponsor is een persoon of organisatie  die de vereniging of een (meerdaags)evenement steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit.

Contributies

Artikel 7

1. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt door het bestuur voorgesteld en aan de leden voorgelegd.
2. Het bestuur dient een eventueel voornemen om tot aanpassing van de contributie over te gaan voldoende te onderbouwen richting hun leden.
3. In voorkomende gevallen zal het bestuur haar voornemen bespreekbaar maken middels het forum of op hier toe geëigende momenten zoals de Nieuwjaarsreceptie of algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij behoefte is het aantal bestuursleden uit te breiden.
2. De bestuursleden worden vanuit de leden of bestuur als kandidaat voorgedragen  en door de leden middels stemming benoemd.
3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is maximaal 2 maal onmiddellijk herbenoembaar.
4. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk vacature(s)  te stellen om te kunnen voldoen aan het in artikel 1 gestelde minimum.
5. Een lid van het bestuur is bevoegd zich als zodanig terug te trekken uit het bestuur.

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging  zodanig dat alle besluiten inclusief het aangaan van overeenkomsten rechtstreeks bijdragen aan het doel van de vereniging. Besluiten en overeenkomsten die naar doel en strekking niet bijdragen aan het doel van de vereniging zijn nietig.

Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.

Artikel 12

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs, de sponsors, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 13

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter of het oudste aanwezige bestuurslid.
2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
3. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
4. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
5. Deze notulen worden  ter goedkeuring gepubliceerd op het forum en eerstvolgende Algemene Ledenvergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Artikel 14

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan een kalenderjaar (1-11 t/m 31-10). Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het geeft openheid van zaken m.b.t. de balans en de staat van baten en lasten. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan, mits de financiële ruimte van de vereniging dit toelaat. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 15

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

Statutenwijziging

Artikel 16

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door het bestuur slechts worden besloten met instemming van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen passeren.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn niet verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register, maar dit wordt wel aanbevolen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende vijf jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18

1. De vereniging kent de volgende (bij deze statuten gedeponeerde)reglementen:
 1. Huishoudelijk reglement
 2. Gedragsregels m.b.t. het deelnemen aan toertochten
 3. Regels m.b.t. voeren van een WSFH rugbadge
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1en 2 van overeenkomstige toepassing.

 

Opgemaakt d.d. 28-10-2017

Getekend door:
 Dhr. A.J. van Leeuwen – Voorzitter
 Dhr. E. R. Bruggenkamp– Vice-Voorzitter
 Dhr. R.P.M. van Nisselrooij – Penningmeester
 Dhr. B.F. Benes - Secretaris