v1.0

HUISHOUDELIJK REGELEMENT WSFH

WildstarFan Holland, verder genoemd als de WSFH heeft als doel:

 • Om Yamaha Star-Riders de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten tijdens treffens, ride-outs, clubactiviteiten en door middel van de website van de club.
 • De Yamaha Star-motoren te promoten als een prettige en veilige hobby waar iedereen van moet kunnen genieten door verantwoord motorrijden.
 • Het imago van motorrijden in het algemeen te promoten door betrokkenheid en respect te tonen in algemene motor gerelateerde discussies en activiteiten voor goede doelen.

Lid van de WSFH kan je alleen zijn als je een Yamaha Star-motor bezit en berijdt.

Artikel 1. Het bestuur

1.01   Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij behoefte is het aantal bestuursleden uit te breiden.

1.02   De bestuursleden worden vanuit de leden of bestuur als kandidaat voorgedragen en door de leden middels stemming benoemd.

1.03   Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is maximaal 2 maal onmiddellijk herbenoembaar.

1.04   Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1.01 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk vacature(s) te stellen om te kunnen voldoen aan het in 1.01 gestelde minimum.

1.05   Een lid van het bestuur is bevoegd zich als zodanig terug te trekken uit het bestuur.

Functieomschrijving van het bestuur

Voorzitter/ Vice-Voorzitter:

 • Het coördineren / leiden van algemene zaken van de club.
 • Het voorzitten / leiden van alle vergaderingen.
 • Het bijeenroepen van de vergadering.
 • Het in stand houden van de site met hulp van de stafleden.

Penningmeester:

 • Het verzorgen van de financiën van de club.

Secretaris:

 • De registratie van leden en het up-to-date houden van het ledenbestand.

 

Ondersteunende Bestuursleden:

 • Het opstellen van de jaarlijkse activiteitenkalender.
 • Het goedkeuren van aangevraagde ride-outs (bewaken ride-out criteria).
 • Het aanwijzen van roadcaptain, backriders en BHV’ers tijdens de ride-outs.
 • De organisatie van WSFH-treffens en ride-outs.
 • Het bijhouden van deelnamelijsten.
 • Up to date houden van de website en forum
 • Het autoriseren van forumtoegang i.o.m. bestuurslid na bevestiging betaling van de contributie door de penningmeester.
 • Naleving reglementen en veiligheid

Artikel 2. Leden

2.01    Het bestuur houdt een register bij waarin de persoonlijke gegevens van alle geregistreerde leden zijn opgenomen, zoals vermeld op het inschrijfformulier.

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap en ondertekening van het inschrijfformulier is men gebonden aan de regels, zoals vastgesteld in dit huishoudelijk reglement.

Indien een lid zich misdraagt tijdens activiteiten en/of op de website, zal deze door de het bestuur worden aangesproken en een officiële waarschuwing krijgen.

Bij twee waarschuwingen volgt beëindiging van het lidmaatschap en/of het blokkeren van de toegang tot de site/forum.

Artikel 3. Jaarlijkse bijdragen

3.01    De geregistreerde leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door het bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld. Voor het jaar 2018 is jaarlijkse bijdrage gesteld op 50 euro per geregistreerd lid.

3.02    Het inschrijfgeld voor nieuwe leden zal per 1 januari 2018, 35 euro bedragen.

3.02    Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

3.03    Van de leden als bedoeld in lid 3.01, wordt verwacht dat zij de jaarlijkse bijdrage vóór aanvang van het opvolgende jaar hebben voldaan. Wordt niet tijdig betaald dan zal een bedrag van 10 euro aan administratiekosten verschuldigd zijn. Wordt binnen een maand niet betaald, dan volgt een voorstel om tot royement over te gaan.

3.04    De jaarlijkse bijdrage kan worden voldaan door middel van een overschrijving naar de rekening van de club.

3.05    De jaarlijkse bijdrage dienen o.a. om:

 • Websitekosten te dekken
 • Domeinnamen te beschermen
 • Eventueel begrotingsgat van het treffen te dekken
 • Algemene kosten te dekken.

Afhankelijk van de clubkas en eventuele extra activiteiten (jubileumjaar), zal de jaarlijkse bijdrage elk jaar worden herzien en minimaal twee maanden vóór het einde van het jaar worden bekendgemaakt aan de leden.

3.06 Donateurs en Sponsoren  zijn personen - wel of geen lid - die de WSFH belangeloos en geheel vrijwillig financieel ondersteunen zonder dat zij recht hebben op de memberstatus van de WSFH.

Artikel 4. Voorstellen van leden

4.01    Voorstellen van leden, te behandelen tijdens een bestuursvergadering, moeten minimaal vijf dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris van de WSFH worden ingediend.

4.02    Voorstellen van leden of aanvragen van leden met betrekking tot het verkrijgen van een rugbadge, mits voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in het rugbadge regelement, kunnen mondeling of via de mail ingediend worden bij één van de bestuursleden

Artikel 5. Ride-outs

5.01    Tijdens een ride-out ligt de leiding bij de organisator. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de organisator, zo mogelijk in overleg met een lid van het bestuur.

5.02    Bij problemen met het motorrijwiel tijdens een  ride-out, zal een backrider bij het motorrijwiel en/of bestuurder blijven tot het probleem is verholpen of benodigde hulp is ingeregeld.

5.03    Tijdens de ride-out houdt men zich aan de verkeersvoorschriften en worden geen alcoholische dranken en drogerende middelen gebruikt.

5.04    Tijdens de ride-out dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels (zie Bijlage 1) die bij de aanvang of tijdens de toerrit zijn verteld door of namens de organisator.

5.05    Ride-outs zijn alleen voor leden toegankelijk.

5.06    Alle ride-outs vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de WSFH. De evenementencommisie kan namens het bestuur in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.

5.07    Deelname aan de ride-outs is geheel voor eigen risico van de deelnemers. Letsel/schade ontstaan aan personen, motorrijtuigen, kleding, helmen en accessoires tijdens, voor of na een evenement zijn voor eigen risico. Ook diefstal valt buiten de aansprakelijkheid van de WSFH en/of de organisator.

5.08    Het motorrijtuig waarmee wordt deelgenomen aan de door de WSFH-leden georganiseerde ride-outs dient in deugdelijke staat te zijn (bijvoorbeeld: banden, remmen en verlichting) en minimaal WA-verzekerd te zijn. De organisator heeft de mogelijkheid om, bij twijfel, personen te weigeren.

5.09    Elke ride-out dient minimaal twee organisatoren te hebben. De organisator van een ride-out zal de ride-out bij de WSFH aanmelden. Indien de ride-out voldoet aan de regels en er ruimte is in de agenda zal de organisatie groen licht krijgen

5.10    De evenementencommissie  onderhoudt een pool van roadcaptains, backriders en EHBO’ers waar per rit uit geput zal worden.  Daarnaast  stelt zij in goed overleg aan en leidt zo nodig op om continuering te behouden.

5.11    De Evenementencommissie is verantwoordelijk voor de toewijzing van een roadcaptain, backriders en EHBO’ers, een en ander in goed overleg met de organisatoren. De toewijzing van genoemde functies vindt uiterlijk  2 dagen voor aanvang van de rit plaats.

5.12    Een niet-lid mag één maal meerijden met een ride-out om een indruk te krijgen van de WSFH.

5.13    Leden moeten bekend zijn met de ride-out regels zoals opgesteld door de WSFH (zie bijlage 1).

5.14    Ride-outs zijn alleen voor leden toegankelijk met uitzondering van het genoemde in artikel 5.12. 

 

Artikel 6. Overige bepalingen

6.01    De WSFH streeft geen winstdoel na. Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend voor activiteiten of het in standhouden/ vervangen van roerende zaken.

6.02    De jaarlijkse bijdrage geldt voor de loop van een jaar. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van de contributie plaats en wordt de status van member naar gast gezet.

6.03    Het lidmaatschap gaat in zodra de contributie is ontvangen en het inschrijfformulier is verwerkt.

6.04    Het contributiejaar, zoals genoemd in het huishoudelijk reglement, loopt van 1 januari tot en met 31 december.

6.05    Het lidmaatschap van de WSFH wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij er een schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden.

6.06    Opzegging van het lidmaatschap van de WSFH dient uiterlijk twee maanden voor de afloop van het jaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat. De secretaris zal deze opzegging schriftelijk bevestigen.

6.07    De verkoop van WSFH-gerelateerde artikelen en het WSFH-logo is voorbehouden aan de merchandiser. Het is daarom niet toegestaan aan anderen dan de hier voorgaand genoemde om zaken te (doen) verkopen tijdens de door de WSFH georganiseerde activiteiten, noch op de website.

6.08    Het onjuiste gebruik van het WSFH-logo niet toegestaan.

De officiële rugbadge is de rugbadge die verstrekt wordt na toestemming van het WSFH-bestuur en daarom de enige juiste die gedragen mag worden. De regels voor toekenning van de rugbadge zijn te lezen in Bijlage 2. De plaats van dragen van de clubbadge en member tag zijn terug te lezen in Bijlage 3.

6.09    Gebruikers van het forum op de website dienen zich te houden aan de daartoe geldende regels, waarbij respect voor de andere leden hoog in het vaandel staat. De moderators kunnen en mogen een topic sluiten dan wel verwijderen en zo nodig leden, al dan niet tijdelijk, de toegang tot het forum ontzeggen.

6.10   Gezien de ontwikkelingen in MC land, en de duidelijke reactie van de overheid hierop, zijn wij van mening dat we als WSFH er voor moeten zorgen dat we ons zoveel als mogelijk aanpassen. Het dragen van MC tekens (1% etc) en banners is daarom binnen de WSFH niet toegelaten.

Artikel 7.  Treffens en meerdaagse evenementen

7.01    Het bestuur plaatst een bericht op het forum waarna je jezelf kan aanmelden (nader te vernoemen datum) voor een treffen of meerdaags evenement.

7.02    Betalingen voor treffens en meerdaagse evenementen dienen worden voor aanvang (nader te vernoemen datum) van dit treffen of meerdaags evenement voldaan te zijn. Pas na ontvangst van de betaling komt je naam op de definitieve deelnemerslijst.

7.03    Mocht je te laat zijn met het aanmelden of betalen dan moet je de aanmelding en betaling zelf rechtstreeks regelen met de organisator van het treffen of meerdaags evenement.


 

BIJLAGE 1 – Ride-out reglement (zie artikel 5), punt 8.01 t/m 14.04

Omwille van de veiligheid en om de groep beheersbaar te houden, hanteert de WSFH de navolgende ride-out regels.

Artikel 8. Bij uitzetten van een ride-out geldt het volgende:

Bepaal vooraf of het een ride-out oude stijl of nieuwe stijl wordt.

                Ride-out oude stijl – Hiervoor gelden de volgende criteria:

 • Maak de ride-out niet langer dan ongeveer 100 km totaal;
 • Na ongeveer 50 km een lunch inplannen, waarvoor de kosten maximaal € 12,00 p.p. mogen    bedragen.

Tip voor de organisator: Als organisator van een ride-out altijd proberen de prijs te drukken: binnen een uurtje zijn we weer weg en het is makkelijke omzet! Hanteer 1 tarief voor zowel volwassenen

                 Ride-out nieuwe stijl – Hiervoor gelden de volgende criteria:

 • Maximum lengte 70 km;
 • Er wordt geen lunch ingepland door de organisatie van de rit;
 • Het eindpunt biedt voldoende horeca en bezienswaardigheden zodat een ieder na de rit zijn of haar eigen weg kan kiezen.

8.01    Zorg voor een verzamelpunt waar een tankstation in de buurt is, zodat  altijd met een volle tank vertrokken kan worden..

8.03    Vermijdt indien mogelijk zo veel mogelijk gevaarlijke voorrangskruisingen.

8.04    Vertrektijd rond 11.00 uur. Tussenstop tussen 12.30 en 13.30 uur. Eindtijd rond 15.30 uur.

Artikel 9. Aan-, afmelden voor een ride-out

9.01 Om de Organisatie en Evenementencommissie inzicht te geven in het aantal deelnemers zodat vroegtijdig ingespeeld kan worden qua organisatie als eventuele voorzieningen, dienen leden en eventuele introducees zich van te voren aan te melden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een rit oude – of nieuwe stijl.

9.02    Organisatoren kunnen besluiten om het vrijheid blijheid gevoel van aanmelden tijdens ride-outs weer een beetje te vergroten. Organisatoren kunnen in hun stukje op het forum zelf aangeven tot welke dag en tijd mensen zich kunnen aan- en afmelden voor een ride-out. Maakt men hier geen melding van dan zal op vrijdag voor aanvang van de ride-out 12.00 uur als richtlijn aangehouden worden. Dit is gesteld om de Evenementencommissie de gelegenheid te geven om roadcaptain, backriders en BHV’ers aan te wijzen. Daarnaast heeft het organiserend comité op tijd overzicht om lunchafspraken te bezegelen.

9.03    Aanmeldingen na vrijdag 12.00 uur alleen via een PB’tje gericht aan een contactpersoon van het organiserend comité. Dit om ruimte te bieden aan leden die niet in staat zijn vanwege werk of andere beslommeringen zich voor vrijdag 12.00 uur aan te melden. Het besluit om wel/niet te mogen deelnemen is de verantwoordelijkheid van het organiserend comité.

9.04    Afmelden voor deelname aan de ride-out tot vrijdag 12.00 uur kan via het forum en blijft zonder consequenties.

9.05    Afmelden na vrijdag 12.00 uur of zonder afmelding wegblijven na aanmelding betekent dat de kosten voor eventueel gereserveerde lunch in rekening gebracht zullen worden. Inning van deze gelden loopt via de ledenadministratie, en het organiserend comité zal zo nodig gecompenseerd worden. Wanneer deze kosten niet gecompenseerd hoeven te worden, zullen deze gelden terugvloeien in de clubkas (bestuursbesluit).

9.06    Door het organiserend comité dient een deelnemerslijst bijgehouden te worden die nadien overhandigd dient te worden aan de ledenadministratie. Een en ander om deelname aan activiteiten te kunnen monitoren in verband met rugbadge toekenning en in verband met het zo nodig innen van nog te betalen lunchgelden

 Artikel 10. De Route

10.01    Geef duidelijk van tevoren de richting (linksaf, rechtsaf of rechtdoor) door aan de roadcaptain. De globale route dient ook bij één van de backriders bekend te zijn.

10.02    Vermeld voortijdig gevaarlijke punten of plekken waar je wilt of moet stoppen.

10.03    Meld de backriders altijd jouw telefoonnummer en de gegevens van de te rijden route, de tussenstop en eindstop.

10.04    Vermeld flitspalen onderweg aan de roadcaptain.

10.05    Backriders en de roadcaptain rijden met oranje veiligheidshesjes aan.

10.06    Bij zware regen of slecht weer wordt de route ingekort in overleg met de roadcaptain.

10.07    Maak een lus in je route dan kan je bij vertragingen altijd de eindtijd aanhouden.

10.08    Als er één van deze regels veranderd wordt, maak dit altijd voortijdig bekend op het forum en bij de roadcaptain en de backriders.

Artikel 11. Het rijden

11.01   Zorg altijd voor jouw eigen veiligheid en dan van anderen

11.02   Zorg met elkaar dat we veilig onderweg zijn, en let goed op de weg en de motoren voor je.

11.03   Nieuwe fans dienen voor de ride-out eerst de regels door te nemen.

11.04    Blijf de gehele ride-out scherp en geconcentreerd.

11.05    We rijden de gehele ride-out in baksteenformatie.

11.06    Begin je de ride-out rechts dan blijf je de gehele ride-out rechts rijden.

11.07    Let op: bij kleine kinderen en dieren rustig aan doen en gas terugnemen. Ruiters halen we stapvoets en    stationair rijdend in.

11.08    Zorg altijd voor jouw eigen veiligheid en dan van anderen.

11.09    Begin je de ride-out links dan blijf je de gehele ride-out links rijden.

11.10    De enige uitzondering is na het blokken. Bij het voor aansluiten van de backriders mag van rijbaan worden veranderd om te voorkomen dat de groep achterin niet meer in een baksteenformatie kan rijden.

11.11   De snelheid van de roadcaptain binnen de bebouwde kom is maximaal 40 km per uur.

11.12   De snelheid van de roadcaptain buiten de bebouwde kom is maximaal 60 tot 65 km per uur. (Door het zogenaamde elastiekeffect is bij grotere groepen achterin de snelheid veel hoger dan voorin, pas de snelheid aan de grote van de groep aan.) Geef als roadcaptain de achterblijvers de kans om aan te sluiten, door de snelheid terug te nemen.

Blokken

11.13    Bij groepen groter dan tien personen wordt er altijd geblokt.

11.14   Steekt de roadcaptain rechts één vinger omhoog bij het naderen van een kruising, blokt er rechts één motorrijder die rechts van de roadcaptain vooraan rijdt.

11.15   Steekt de roadcaptain links één vinger omhoog bij het naderen van een kruising, blokt er links één motorrijder die links van de roadcaptain vooraan rijdt.

11.16    Steekt de roadcaptain rechts twee vingers omhoog bij het naderen van een kruising, blokken er rechts twee motorrijders die rechts van de roadcaptain vooraan rijden.

11.17    Steekt de roadcaptain links twee vingers omhoog bij het naderen van een kruising, blokken er links twee motorrijders die links van de roadcaptain vooraan rijden.

11.18    Blokken bij dubbele kruisingen: De roadcaptain geeft door middel van het opsteken van één of meerdere vingers aan hoeveel blokkers de kruising veilig moeten stellen. Bij het passeren van de kruising geeft hij ook aan waar de blokkers moeten gaan staan. Mocht je zien dat aan jouw kant van de weg niet goed geblokt is, vul dan dit gat voorzichtig op (houd altijd rekening met hen die achter je rijden).

11.19    Blokken rotondes: De roadcaptain geeft aan deze links te blokken en gaat zelf zover mogelijk rechts rijden om de blokker ruimte te geven. De blokker blokt de rotonde (als de situatie en het andere verkeer dit toelaten) door zover mogelijk links op de rotonde stil te gaan staan, houd er rekening mee dat de rest van de groep voldoende ruimte heeft om je veilig te passeren.

11.20    Dubbele rotondes: Deze rotondes passeren we alleen via de rechterbaan en blokken deze op dezelfde manier als de andere rotondes. Dus we nemen nooit de binnenste baan om te voorkomen dat verkeer toch via de rechterkant de groep doorkruist.

11.21    Blokken van een T-splitsing: De roadcaptain geeft aan dat er links en rechts geblokt moet worden, de blokker rechts gaat zo ver mogelijk naar rechts op de weg staan en blokt het verkeer van rechts. De blokker links slaat links af blijft op de linkerkant van de weg (als de situatie en het andere verkeer dit toelaten) en gaat ongeveer 10 meter verder op de linkerbaan stilstaan met de koplamp gericht op het overige verkeer. De roadcaptain waarschuwt het tegemoetkomend verkeer door middel van de linkerarm op en neer te bewegen om rustig te gaan rijden.

Artikel 12. Rijden in groepsverband op de snelweg

12.01    Pas je snelheid aan, aan de grootte van de groep. Een snelheid van 80 km betekent bij tien man 90 km achteraan in de groep, bij twintig man 100 km en bij dertig man 110 km.

12.02    Haal zo min mogelijk in, en zeker niet als het druk is op de weg.

12.03    Bij inhalen geeft de roadcaptain dit aan door de linkerhand op te steken. Pas op het moment dat de backriders achterin de groep gezekerd hebben, volgt de groep van achterin naar voor.

12.04    De backriders zorgen er ook voor dat er dan niet rechts kan worden ingehaald.

12.05    Houd na het inhalen snelheid in de groep zodat men achter je ook veilig naar rechts kan komen. Gas erop tot iedereen voorbij is, zodat we ook niemand hoeven af te snijden.

12.06    Geef medeweggebruikers ruimte bij het in- en uitvoegen.

12.07    Blijf scherp en geconcentreerd.

Artikel 13. Bij Pech

13.01    Ga bij pech met de motor zo snel en veilig mogelijk naar de rechterkant.

De groep vervolgt de ride-out. Wacht op de backriders, zij informeren via de mobiele communicatie de roadcaptain. Eén van de backriders en een EHBO’er blijven bij het pechgeval, de andere backrider rijdt met de groep verder. De roadcaptain zoekt een veilige plek om met de groep te stoppen. Houd altijd voldoende ruimte voor het doorgaande verkeer. Daar heeft de roadcaptain telefonisch contact met de achtergebleven backrider en overlegt de situatie. Is de pech niet door ons zelf te verhelpen dan schakelen we de hulpdienst (ANWB) in en vervolgen we de ride-out.

Artikel 14. Ongeval

14.01    Waarschuw bij een ongeval direct de overige deelnemers en zorg voor het slachtoffer. De groep vervolgt de ride-out. Wacht op de backriders en de EHBO’er. Zij informeren via de mobiele communicatie de roadcaptain. Eén van de backriders en de EHBO’er blijven bij het slachtoffer de andere backrider rijdt met de groep verder.

14.02    De roadcaptain zoekt een veilige plek om met de groep te stoppen. Houd altijd voldoende ruimte voor het doorgaande verkeer. Daar heeft de roadcaptain telefonisch contact met de achtergebleven backrider en overlegt de situatie. Is het slachtoffer er zo aan toe dat hij de ride-out niet kan vervolgen dan schakelen we de hulpdiensten (ambulance en politie) in en vervolgen we de ride-out.

14.03    De backrider en de EHBO’er blijven bij het slachtoffer om alles verder met de hulpdiensten te regelen.

Artikel 15. Overig

15.01    Waarschuw je mederijders voor een obstakel op de weg door dit met de linkerhand aan te wijzen.

15.02    Bij sterk afremmen en gas minderen waarschuw je mederijders door de linkerhand opzij omhoog en omlaag te bewegen.

15.03    Het spelen met de gashandel tijdens de ride-out om de uitlaten te laten horen, is ten strengste verboden. Dat doe je maar als je alleen onderweg bent.

15.04    Trikes mogen alleen meerijden met een WSFH-ride-out indien dit een Star-trike is (d.w.z. een Star-motor als basis) en niet meer dan 2 Star-trikes per ride-out.

 • Wie het eerst aanmeldt, mag meerijden.
 • Als er 1 meerijdt, rijdt deze achter de backriders (en blokt niet mee).
 • Als er 2 meerijden, rijdt er één tussen de voorrijder en roadcaptain en één achter de backriders (blokken beide niet mee). Star-trikes dienen zelf te zorgen voor de veiligheid tijdens de rit.

15.05   Voor het rijden in konvooi staat een mooi artikel geschreven op de website en is zeker aan te raden te lezen als men zo nog nooit gereden heeft. Om dit artikel te kunnen lezen moet men wel ingelogd en geregistreerd zijn op onze website. De url is: http://www.wildstarfan.nl/wsfh/index.php?page=rijden-in-konvooi

15.06     Leden die een introducé hebben aangemeld voor deelname aan een ride-out dragen verantwoordelijkheid ten aanzien van de persoon in kwestie en dienen er op toe te zien dat deze voldoet aan de gestelde criteria zoals gesteld in Hoofdstuk 5 en  kennis heeft van de WSFH ride-out regels zoals vermeld in Bijlage 1.

 

Bij inschrijving verklaar ik akkoord te zijn met het reglement zoals hierboven in bijlage 1 benoemd.

 

 

 

BIJLAGE 2 – Rugbadge voorwaarden en Gedragsregels

Het bestuur kan een rugbadge toewijzen evt. na voordracht van een z.g.. Fullmember (rugbadge drager). Verder kan het bestuur bij inactiviteit van een member binnen de WSFH zonder gegronde redenen, de rugbadge terug vorderen.

Het bestuur van de WSFH kan beslissen een lid toestemming te geven de WSFH rugbadge te dragen.

Het bestuur van de WSFH zal rekening houden met de onderstaande criteria, voldoet een lid dan kan het bestuur dit in stemming nemen.

Voorwaarden:

 • Men moet ten minste 2 jaar lid zijn van de WSFH.
 • Men mag geen lid zijn van een andere motorclub of MC.
 • Men moet in het bezit zijn van, en een Yamaha Starmotor.
 • Men moet zich (naar mogelijkheid) inzetten voor de WSFH en haar leden.
 • Men moet binnen de WSFH een onbesproken gedrag hebben.
 • Men neemt actief deel aan door de WSFH georganiseerde evenementen en ritten.

Gedragsregels m.b.t. de rugbadge, binnen alsook buiten de WSFH:

 • Toon fysiek alsook op het forum respect naar anderen.
 • Draag geen 1%-tekens en of MC-tekens in combinatie met je rugbadge.
 • Toon respect (en je krijgt respect), zeker t.a.v. de 9 grote MC's.
 • Overweeg goed bij welke gelegenheid je je rugbadge draagt, vooral tijdens MC-georganiseerde activiteiten, bij twijfel neem altijd contact op met het Bestuur.
 • De rugbadge mag niet gedragen worden in combinatie met de banners "......star" en "Holland" zodat deze uit 3 delen bestaat, de zgn. full colour.
 • De rugbadge dient gedragen te worden op een leren vest en bevestigd te worden tussen de schouderbladeren.

Het bestuur van de WSFH behoudt ten allen tijde het recht om een rugbadge terug te vorderen van een lid in geval van overtreding van bovengenoemde voorwaarden en gedragsregels.

Bij niet voldoende activiteit of inactiviteit van de rugbadge drager (zonder gegronde reden) binnen de WSFH zal het bestuur een waarschuwing geven, indien na deze waarschuwing geen gehoor wordt gegeven aan het actief deelnemen aan de WSFH activiteiten dan kan het bestuur besluiten de rugbadge terug vorderen.

Rugbadge blijft ten alle tijden eigendom van de WSFH en dient hierdoor te worden ingeleverd na beëindiging van het lidmaatschap of hierboven vernoemde invordering

 

Bij het ontvangen van de rugbadge dient men bovenstaande in een overeenkomst met de WSFH voor akkoord te ondertekenen.


 

BIJLAGE 3 – Dragen kleine clubbadge en membertag

 

De kleine Club-badge (te koop in de fanshop van de WSFH) draagt men op een vestje links op de plek van het hart.

De membertag draagt men boven de kleine Club-badge.